احداث گرمخانه

احداث گرمخانه

کارفرما: شهرداری منطقه 9 تهران

موقعیت: تهران

مساحت:2900 متر مربع

برآورد اولیه: 26,640,945,661

کاربری: فرهنگی -اجتماعی

      Document