عملیات بهسازی و ساخت منهول های بازدید مجازی سرپوشیده

header

عملیات بهسازی و ساخت منهول های بازدید مجازی سرپوشیده و مدفون شبکه اصلی و ترمیم و مرمت کانال کمیل

پیمانکاری عملیات بهسازی

کارفرما: شهرداری منطقه 10 تهران

مساحت: 807 هکتار

موقعیت: تهران

مبلغ پیمان: 666,607,500,000 ریال

مدت پیمان: 12ماه

      Document