پروژه احداث ساختمان كتابخانه و مركز كامپيوتر مجتمع دانشگاهي يادگار امام(دانشگاه آزاد شهرري)

پروژه احداث ساختمان كتابخانه و مركز كامپيوتر مجتمع دانشگاهي يادگار امام(دانشگاه آزاد شهرري)

پروژه احداث ساختمان كتابخانه و مركز كامپيوتر مجتمع دانشگاهي يادگار امام(دانشگاه آزاد شهرري)

كارفرما: دانشگاه آزاد اسلامي

پيمانكار: : شركت مهندسي نقشه پردازان آسيا

مجموعه فوق شامل 4000 متر مربع ساختمان مركز كامپيوتر و 4600 متر مربع ساختمان كتابخانه مي باشد كه كليه كارهاي اجرايي(ابنيه ، تاسيسات الكتريكي ،مكانيكي، آب و فاضلاب) توسط شركت مهندسي نقشه پردازان آسيا انجام شده است.

      Document