مقایسه پیشرفت فیزیکی پروژه برج لوکس نارنج ۸

با تلاش و پشتکار و برنامه ریزی دقیق مالی و اجرایی و تامین مواد و مصالح و متریال علی رغم همه سختی ها و کاستی های بازار پیشرفت فیزیکی ملموس در پروژه برج لوکس نارنج ۸ طی دو تصویر بالا در بازه زمانی یک ساله نمایان است.