نامه نرخ تعدیل ۱۴۰۲

ابلاغ نرخ تعدیل سال ۱۴۰۲ بر اساس شاخص های قطعی ۳ ماهه اول و دوم ابلاغی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شاخص های علی الحساب سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۲