ميكروژئودزي سد كارون 3 (مرحله چهارم تا ششم)

header .flex { display: flex; font-size: 12px; padding-top:9px; padding-bottom:9px; border-bottom: 1px solid #3780FF; border-right: 1px solid #3780FF; border-left: 1px solid #3780FF; padding-right: 120px; margin-right: -30px; margin-top: -10px; margin-bottom: -10px; } .flex a { margin-top: auto; margin-bottom: auto; text-decoration: none; padding-left: 5px; } .icontoppage { color: #aaa; margin-top: auto; margin-bottom: auto; }

احداث برج مسکونی نارنج

كارفرما: شركت توسعه منابع آب ونيروي ايران

مشاور و پيمانكار: شركت مهندسي نقشه پردازان آسيا

 

شرح خدمات:

    مشاهدات شبكه ميكروژئودزي و شبكه ترازيابي خارج سد

    مشاهدات سرشكني مشاهدات انجام يافته بند فوق

    محاسبه مقادير جابجايي هاي سه بعدي پيلارهاي خارج سد

    مشاهدات شبكه ميكروژئودزي سه بعدي روي بدنه سد و داخل گالري ها در ترازهاي مختلف و محاسبات سرشكني مشاهدات

    تعيين حركات مسطحاتي و ارتفاعي بدنه سد در ترازهاي مختلف

      Document